• V košíku nejsou žádné produkty.
  • V košíku nejsou žádné produkty.

Obchodní podmínky, GDPR

Green Cafe / Obchodní podmínky, GDPR

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že naše webové stránky vyžadují pro svojí správnou činnost tzv. cookies, což jsou malé soubory dat, které naše servery ukládají ve vašem prohlížeči k uchování informací o vašem nastavení a preferencích.

Prohlášení o zpracování osobních údajů
Prohlášení o zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). 
Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, z důvodu oprávněného zájmu, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
 
Zdroje osobních údajů
●    přímo od subjektů údajů (registrace, webové kontaktní formuláře a chat, e-maily, telefon, webové stránky, vizitky aj.)
●    veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.)
●    automatizovaný záznam elektronické komunikace na základě zákona 127/2005 Sb. a vyhlášky 357/2012 Sb.
 
Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
●    adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo, telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
●    popisné údaje (např. bankovní spojení)
●    další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
●    údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)
 
Účel zpracování osobních údajů
●    komunikace se zákazníkem
●    přijetí a vyřízení objednávky nebo služby
●    základní analytika na webových stránkách
●    jednání o smluvním vztahu
●    plnění smlouvy
●    ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
●    archivnictví vedené na základě zákona
 
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
 
Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má dle GDPR následující práva:
●    požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, tedy získat od správce informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 GDPR,
●    požadovat opravu či doplnění osobních údajů, které správce zpracovává, pokud jsou nepřesné (čl. 16 GDPR),
●    požadovat odstranění osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 GDPR,
●    požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 GDPR,
●    získat ty osobní údaje, které se ho týkají a které jsou zpracovány s jeho souhlasem, nebo které jsou
●    zpracovány pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy,
●    získat tyto osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR,
●    má právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
Všechna tato práva je možné realizovat v písemné či elektronické formě prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. 

Kontakt:


Marie Vaněčková

marie.vaneckova@green-cafe.cz

+420 770 137 196

 

Vstup je povolen do coworkingové části klientům:
1)    kteří mají platnou registraci (hotovu na webu nebo na našem baru)
2)    mají platné měsíční neomezené využití stolů nebo zaplacenou jednorázovou rezervaci, (platbou na webu nebo i na našem baru)

Jednorázové vstupy členů i jejich doprovodu je nutné zaplatit při vstupu do coworkingové části na baru, nebo pomocí webového eshopu, kde je možné platit kartou, kredity a nebo poukazem.

Také je možné využít vybavení coworkingu, vždy s vědomím obsluhy, která následně ověří spotřebovaný materiál a s ním spojenou platbu.

Firma: Green holding s.r.o.

Se sídlem: Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha

IČ: 19341083

Email: marie.vaneckova@green-cafe.cz

Zastoupena Ing. Marií Vaněčkovou